Disclaimer

xxxx

Disclaimer

DISCLAIMER
Printtijgers is een activiteit van Tijmen Pers, hierna te noemen Printtijgers. U kunt aan de informatie op deze site geen rechten ontlenen. Evenmin kan Printtijgers aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke wellicht op deze website zou voorkomen. Alle informatie en gegevens van deze website mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten voor alle teksten, afbeeldingen en andere informatie op deze website (‘inhoud’) zijn eigendom van Printtijgers of worden verstrekt met goedkeuring van de eigenaar in kwestie. 

U mag deze website raadplegen en er fragmenten van reproduceren door ze af te drukken voor eigen gebruik, te downloaden naar een harde schijf of te downloaden voor distributie naar andere personen, zolang alle vermeldingen van auteursrechten en andere eigendomsrechten behouden blijven. Reproducties van gelijk welk deel van deze website mogen niet verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden en mogen evenmin gewijzigd worden of geïntegreerd in andere documenten, publicaties of websites. Tenzij expliciet anders vermeld, mag niets op deze website beschouwd worden als het geven van een licentie of gebruiksrecht op enig auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht in de tekst, afbeeldingen en het andere materiaal op deze website. De handelsmerken, logo’s, tekens en dienstmerken die worden weergegeven op deze website zijn eigendom van Printtijgers of worden verstrekt met goedkeuring van de eigenaar in kwestie. Niets op deze website mag beschouwd worden als het geven van een licentie of gebruiksrecht op enig handelsmerk weergegeven op deze website. Uw gebruik of misbruik van de handelsmerken weergegeven op deze website of van enige andere inhoud op deze website is strikt verboden, tenzij dit gebeurt in overeenstemming met onderhavige algemene voorwaarden.

VERBODEN GEBRUIK
U mag deze website uitsluitend gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met alle geldende wetten en regels die verband houden met uw gebruik van deze website. Het is verboden om op deze website elke vorm van onwettige, schadelijke, beledigende, bedreigende, intimiderende of lasterlijke informatie te publiceren. Het is tevens verboden om de werking van deze website of het gebruik door anderen van deze website te verstoren of te belemmeren of pogingen daartoe te ondernemen. Frauduleuze, ongepaste of illegale activiteiten vormen een reden om uw toegang tot deze website te beëindigen. Wij behouden ons ook het recht voor om potentiële criminele activiteit te melden aan de hiervoor bevoegde instanties.

LINKS
Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. De links worden te goeder trouw verstrekt en Printtijgers wijst elke verantwoordelijkheid af voor de beschikbaarheid, inhoud, nauwkeurigheid of werking van deze andere websites. Het plaatsen van een link naar andere websites impliceert niet dat Printtijgers deze websites goedkeurt.

BESTELLINGEN
Uw bestelling wordt pas actief na betaling van onze factuur, tenzij daarover een andere afspraak is gemaakt.

GARANTIE
Deze website wordt aangeboden in de staat waarin deze zich bevindt en voor zover beschikbaar. Uiteraard doen we ons best om de informatie zo veilig en up-to-dat mogelijk te houden. Maar Printtijgers geeft geen enkele garantie dat de toegang tot deze website steeds mogelijk zal zijn en geen fouten zal veroorzaken en dat deze website veilig zal zijn. Garanties of beweringen met dit effect worden expliciet afgewezen. Wij behouden ons ook het recht voor om bezoekers toegang tot deze website, tot functies van deze website of delen ervan steeds te beperken of stop te zetten.

AANSPRAKELIJKHEID
Printtijgers wijst elke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid af voor verliezen veroorzaakt door virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen besmetten ten gevolge van uw gebruik van, uw toegang tot of het downloaden van materiaal van deze website. Het downloaden van materiaal van deze website gebeurt op eigen risico.

Nieuwegein, 2018 Tijmen Pers